Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Fundacja „Fundacja Nowe spektrum”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Płaczka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dominikę Michalewicz w kancelarii notarialnej w Tychach, ul. Alei Bielskiej nr 135C/21, w dniu 07.07.2021 r.
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Kobiór.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały i filie oraz wyodrębnione organizacyjnie jednostki
§ 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 5

Celem Fundacji jest działalność społeczna, oświatowa, publicystyczna, gospodarcza i kulturalna, szczególnie w zakresie:

 • wspierania postaw patriotycznych, prospołecznych, kulturalnych i prozdrowotnych,
 • wspierania nowych technologii,
 • tworzenia nowych treści oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i internetowych,
 • budowania postaw zaangażowanych społecznie,
 • wspierania rozwoju nowych technologii i internetu,
 • promocji i pomocy w rozwoju wszystkim osobom, które budują i promują wartości patriotyczne oraz naukowe, tłumacząc i analizując kwestie ekonomiczne, polityczne, społeczne, zdrowotne i kulturalne.
§ 6
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. promowanie wartości i postaw prospołecznych, patriotycznych, prozdrowotnych i obywatelskich w kraju i za granicą,
  2. przygotowywanie oraz udzielanie opracowań i konsultacji prawnych dla obywateli,
  3. organizowanie i udział w imprezach promujących wartości patriotyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne,
  4. wspierania nowych technologii poprzez między innymi tworzenie nowych treści oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i internetowych,
  5. wspierania rozwoju nowych technologii i internetu,
  6. tworzenie nowej infrastruktury internetowej oraz serwisów internetowych i nowych środków przekazu,
  7. organizację wydarzeń patriotycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych,
  8. opracowywanie i przygotowywanie materiałów publicystycznych online, materiałów wideo, książek oraz innych drukowanych, dotyczących ważnych tematów społecznych, ekonomicznych, patriotycznych zdrowotnych,
  9. organizowanie koncertów, zbiórek, występów, wystaw, spotkań, wernisaży osób, konferencji, dotyczących tematów patriotycznych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i zdrowotnych,
  10. propagowanie rozwoju edukacji, postaw prospołecznych i patriotycznych w internecie oraz wśród obywateli,
  11. prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  12. nauczenie postaw patriotycznych i postaw obywateli zaangażowanych społecznie,
  13. przygotowywanie patriotycznych i prospołecznych wydarzeń,
  14. promowanie ekologicznych i prozdrowotnych postaw,
  15. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
  16. pomoc społeczną i kulturalną poprzez między innymi działania edukacyjne i tworzenie wartościowych treści publicystycznych i edukacyjnych oraz organizowanie wydarzeń zrzeszających społeczność, m.in. lokalną i ogólnopolską,
  17. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  18. prowadzenie działań zapobiegającym wykluczeniu społecznemu i kulturowemu.
§ 7
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja dla realizacji swoich celów może podejmować współpracę z innymi fundacjami, instytucjami czy podmiotami.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1000 zł (tysiąc złotych 00/100)  majątku założycielskiego jest przeznaczone na prowadzenie działalności  gospodarczej.

§ 9
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku fundacji,
  5. odsetek i lokat bankowych, wpłat 1% podatku od podatników.
  6. działalności gospodarczej prowadzona na zasadach określonych w § 15.
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11
 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy i kolejne składy Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Fundatora.
§ 12
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 13
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział V. Działalność gospodarcza
§ 15.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach  służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą realizacji celów statutowych.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  • §  PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • §  PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • §  PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
  • §  PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • §  PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  • §  PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • §  PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • §  PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • §  PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
  • §  PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • §  PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
  • §  PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • §  PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  • §  PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  • §  PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  • §  PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych,
  • §  PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  • §  PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  • §  PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
  • §  PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  • §  PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  • §  PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • §  PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  • §  PKD 73.12.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  • §  PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  • §  PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  • §  PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
  • §  PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  • §  PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  • §  PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
  • §  PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • §  PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • §  PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • §  PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • §  PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • §  PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
  • §  PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 16.
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 4. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
§ 17.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 18.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 20.
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia odpowiedniego Ministra.
§ 21.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.