Konkurs plastyczny dla dzieci: „Kieszonkowe mamy w gotówce od Mamy.”

Płać gotówką i bądź wielki!

Zakończył się konkurs plastyczny dla dzieci! Zwycięzcom gratulujemy!
Kategoria 3-6 lat:
1 msc Helena Damaszk 3-6

Pierwsze miejsce: Helena Damaszk [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 500 zł.

2 msc Tymon Woźniakowski 3-6

Drugie miejsce: Tymon Woźniakowski [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 300 zł.

3 msc Wiktoria Klukowska 3-6

Trzecie miejsce: Wiktoria Klukowska [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 200 zł.

wyr. Amelia Listos 3-6

Wyróżnienie: Amelia Listos [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr. Lena Lilianna Przyczynek 3-6

Wyróżnienie: Lena Lilianna Przyczynek [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

Kategoria 7-10 lat:
1 msc Anastazja Jankowska 7-10

Pierwsze miejsce: Anastazja Jankowska [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 500 zł.

2 msc Wiktoria Huber 7-10

Drugie miejsce: Wiktoria Huber [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 300 zł.

3 msc Damian Gorzkowski 7-10

Trzecie miejsce: Damian Gorzkowski [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 200 zł.

wyr Marta Pilarska 7-10

Wyróżnienie: Marta Pilarska [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr. Franciszek Późniak 7-10

Wyróżnienie: Franciszek Późniak [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr. Jerzy Skulik 7-10

Wyróżnienie: Jerzy Skulik [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr. MAŁGORZATA DAMASZK 7-10

Wyróżnienie: Małgorzata Damaszk [zdj. powyżej]

Kategoria 11-15 lat:
1 msc Oliwia Ceglińska 11-15

Pierwsze miejsce: Oliwia Ceglińska [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 500 zł.

2 msc Klaudia Kaczmarek 11-15

Drugie miejsce: Klaudia Kaczmarek [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 300 zł.

3 msc Maja Krukow 11-15

Trzecie miejsce: Maja Krukow [zdj. powyżej]. Nagroda: skarbonka z gotówką o wartości 200 zł.

wyr. Aleksander Matusiak 11-15

Wyróżnienie: Aleksander Matusiak [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr Karolina Szulik 11-15

Wyróżnienie: Karolina Szulik [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

wyr Patrycja Kabzińska 11-15

Wyróżnienie: Patrycja Kabzińska [zdj. powyżej]. Nagroda: zaproszenie dla 2 osób do Parku miniatur i Warowni Inwałd.

Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy !!!

Aby wziąć udział w konkursie, po wykonaniu pracy plastycznej, należało do dnia 28.04.2023. (włącznie):

1) sfotografować pracę plastyczną (zdjęcie musi być ostre),

2) przesłać mailem na adres: konkurs@NoweSpektrum.pl :

– dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko, wiek i datę urodzenia,

– miejsce zamieszkania Uczestnika (autora) konkursu,

– fotografię pracy plastycznej,

– tytuł pracy plastycznej (tytuł należy podać w treści maila),

– podpisane Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego (czytelny skan lub zdjęcie) – pobierz.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
1) od 3 do 6 roku życia,
2) od 7 do 10 roku życia,
3) od 11 do 15 roku życia.

Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie, z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska.

Co można wygrać?

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane 1, 2 oraz 3 miejsce. Można wygrać… gotówkę!
Zwycięzca (w każdej kategorii wiekowej) otrzyma skarbonkę z gotówką o wartości 500 zł.
Uczestnik konkursu, który zdobędzie II miejsce (w każdej kategorii wiekowej) otrzyma skarbonkę z gotówką o wartości 300 zł.
Uczestnik konkursu, który zdobędzie II miejsce (w każdej kategorii wiekowej) otrzyma skarbonkę z gotówką o wartości 200 zł.

Jury przyzna także wyróżnienia – osoby wyróżnione otrzymają bezpłatne Zapraszenia dla 2 osób do Parku Miniatur i Warowni Inwałd – www.parkminiatur.com

Jak każdy z nas może pomóc w promocji konkursu?

Przygotowaliśmy plakat (w formacie A4) gotowy do wydruku – pobierz. Można go powiesić w każdej szkole podstawowej lub w przedszkolu.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
„Kieszonkowe mamy w gotówce od Mamy.”

1. Konkurs
 1. Organizatorem konkursu plastycznego: „Kieszonkowe mamy w gotówce od Mamy.” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Fundacja Nowe Spektrum Grzegorza Płaczka (dalej zwana: „Organizatorem”). W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace plastyczne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”).
 2. Tematem prac plastycznych jest gotówka i płacenie gotówką za codzienne zakupy.
 3. Konkurs rozpoczyna się 10 marca 2023 r.
 4. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa 28 kwietnia 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres poczty elektronicznej: konkurs@NoweSpektrum.pl
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Nowe Spektrum Grzegorza Płaczka
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunki
 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 roku życia, zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1) od 3 do 6 roku życia, 2) od 7 do 10 roku życia, 3) od 11 do 15 roku życia – przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje to, ile lat skończył w dniu 28 kwietnia 2023 r.
 3. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.
 4. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).
 5. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.
 6. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie, z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska.
 7. Aby wziąć udział w konkursie, po wykonaniu pracy plastycznej, należy do dnia 28.04.2023. (włącznie):

a) sfotografować pracę plastyczną (zdjęcie musi być ostre),

b) przesłać mailem na adres: konkurs@NoweSpektrum.pl :

– dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko, wiek i datę urodzenia,

– miejsce zamieszkania Uczestnika (autora) konkursu,

– fotografię pracy plastycznej,

– tytuł pracy plastycznej (tytuł należy podać w treści maila),

– podpisane Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego (czytelny skan lub zdjęcie – pobierz).

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 9 i 10, na wykorzystanie pracy plastycznej, zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania fotografii pracy plastycznej zezwala Fundacji Nowe Spektrum na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności:

I. wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu,

II. publiczną prezentację i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet,

III. wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

IV. przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.

 1. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, uprawnia także Fundację Nowe Spektrum do udzielania podmiotom trzecim pozwoleń do korzystania z pracy plastycznej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 i w Oświadczeniu Rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Fundacja nowe Spektrum uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści e-maila, w którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz załączenie do wiadomości e-mail Oświadczenia Rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik („Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych”) do Regulaminu.
 5. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Wyniki Konkursu i nagrody
 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Fundacja Nowe Spektrum (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.
 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej, z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych (od 3 do 6 roku życia; od 7 do 10 roku życia; od 11 do 15 roku życia).
 3. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania prac plastycznych.
 4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem,

– wpłynięcie pracy plastycznej w terminie,

– prawidłowość wypełnienia i kompletność Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego, którego wzór zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu,

b) Kryteria wykonania:

– oryginalność i pomysłowość wykonania pracy plastycznej,

– technika wykonania pracy plastycznej.

 1. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 22 maja 2023 r. na stronie internetowej Organizatora: www.NoweSpektrum.pl
 3. Każdy laureat Konkursu otrzyma jedną z nagród rzeczowych.
 4. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 5. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród – dla uczestników Konkursu, którzy przygotowali ciekawe i warte wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie zostali zaliczeni do grona laureatów Konkursu.
 6. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Dziękujemy Stowarzyszeniu “Nauczyciele dla wolności” za wsparcie w konkursie!

4. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych.
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Fundacji Nowe Spektrum.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 4. a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
 5. b) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej.
 6. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Fundacja Nowe Spektrum, e-mail: konkurs@NoweSpektrum.pl
 8. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


Załączniki
:

Załącznik nr 1 – „Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego” (do wydrukowania i podpisania dwóch miejscach) – pobierz

Załącznik nr 2 – „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych” (wyłącznie do przeczytania) – pobierz